សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល និងអ្នកវាយតម្លៃបង្គោលជាតិ ផ្នែកទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ (Travel Agencies) និងផ្នែកការីទេសចរណ៍ (Tour Operations)

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មាធិការជាតិអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ក្នុងសេវាកម្មធ្វើដំណើរ (ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងការីទេសចរណ៍) ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ក្នុងស្មារតីនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើអ្នកជំនាញទេសចរណ៍អាស៊ាន (ASEAN MRA-TP) ក្រសួងទេសចរណ៍  នឹងធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារីទាំងពីរភេទ ឱ្យចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល និងអ្នកវាយតម្លៃបង្គោលអាស៊ាន ផ្នែកទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងការីទេសចរណ៍តាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖ ១- ផ្នែកទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ (Travel Agencies) នៅខេត្តសៀមរាប – វគ្គទី១៖ គ្រូបង្គោលជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ – វគ្គទី២ ៖ អ្នកវាយតម្លៃបង្គោលជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដល់…

Read More

No Picture

Mr.KONG VISAL 16031994

CERTIFICATE Certifies that Mr. KONG VISAL finished National Training of Trainers in Food and Beverage Services Course  


No Picture

Mr.KEOM SEYHA 02041993

CERTIFICATE Certifies that Mr.KEOM SEYHA finished National Training of Trainers in Food and Beverage Services CourseNo Picture

Mr.SUONG THEAR 20061986

CERTIFICATE Certifies that Mr.SUONG THEAR finished National Training of Trainers in Food and Beverage Services Course


No Picture

Miss.KONG SREY ROURN 18081990

CERTIFICATE OF COMPETENCIES Certifies that Miss.KONG SREYROURN is awarded Certificate of Competecies  in Food and Beverage Services Course for 2 units of competencies: Basic Tourism Hospitality Provide Food and Beverage ServicesNo Picture

Mr.KONG SOVANDY 09121988

CERTIFICATE Certifies that Mr.KONG SOVANDY finished National Training of Trainers in Food and Beverage Services CourseNo Picture

Miss.CHHUM SOKHA 18101993

CERTIFICATE Certifies that Miss.CHHUM SOKHA finished National Training of Trainers in Food and Beverage Services Course  


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រឡងចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ ជំនាន់ទី២៤ សម្រាប់តំបន់សៀមរាប និងតំបន់ជុំវិញ នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា សាខាខេត្តសៀមរាប

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រឡងចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ ជំនាន់ទី២៤ សម្រាប់តំបន់សៀមរាប និងតំបន់ជុំវិញ នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា សាខាខេត្តសៀមរាប