ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទេសចរណ៍កម្ពុជា ២០១៥-២០២០ (Cambodia Tourism Marketing Strategy 2015-2020)

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទេសចរណ៍កម្ពុជា ២០១៥-២០២០ (Cambodia Tourism Marketing Strategy 2015-2020)

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទេសចរណ៍កម្ពុជា ២០១៥-២០២០ ត្រូវបានដាក់ឆ្លងដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍ជាលើកចុងក្រោយ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយ នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥មុនពេលដាក់ឆ្លងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទេសចរណ៍កម្ពុជា ២០១៥-២០២០ នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ផ្លើយតបទៅនឹងនិន្នការ និងទស្សនទានថ្មីៗ
នៃទេសចរណ៍ពិភពលោក របស់អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក 
សមាគម ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងធ្វើដំណើរអន្តរជាតិនានា និងស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសិក្សាទីផ្សារ
ទេសចរណ៍អាស៊ាន និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍កម្ពុជា ២០១២-២០២០ ដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ពីទីប្រឹក្សាជំនាញ
ជនជាតិជប៉ុន ប្រចាំក្រសួងទេសចរណ៍ផងដែរ។

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ទទួលបានការគាំទ្រ និងឯកភាពជាឯកច្ឆ័ន ពីឯកឧត្តម លោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍ ទីប្រឹក្សាអមក្រសួងទេសចរណ៍ និងមន្ត្រីជំនាញ។

Cambodia Tourism Marketing Strategy 2015-2020 finalized by the management of the Ministry of Tourism in a special meeting, held July 15, 2015, at the Office of Ministry of Tourism prior to official submission to the Office of Council of Ministers.

The Cambodia Tourism Marketing Strategy 2015-2020 has been prepared in response to the global tourism trend of the UWTO, International Tourism and Travel associations and organizations and in line with the ASEAN Tourism Marketing Strategy, Cambodia Tourism Development Strategic Plan 2012-2020 with consultation from the Japanese consultant attached to the Ministry of Tourism.

The Cambodia Tourism Marketing Strategy has been entirely supported and approved by the management of the Ministry of Tourism, the advisors and expertise officials.

10989223_860119454082868_7838021632404358941_n   

11218953_860119487416198_5502347491463724085_n

11738010_860119574082856_1941805159709757185_n

អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីបណ្តាញសង្គមរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍

Be the first to comment on "ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទេសចរណ៍កម្ពុជា ២០១៥-២០២០ (Cambodia Tourism Marketing Strategy 2015-2020)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*