សុន្ទរកថាគន្លឺះ ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៏នាឳកាស សិក្ខាសាលាស្ដីពី ការអភិ វឌ្ឍន៏ និង ជំនាញទេស ចរណ៏អាស៊ាន សម្រាប់ គ្រូ បង្រៀន និង សាស្ត្រាចារ្យ បណ្ដុះបណ្ដាលទេស ចរណ៏ នៅសណ្ឋា គារ ភ្នំពេញ

Be the first to comment on "សុន្ទរកថាគន្លឺះ ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៏នាឳកាស សិក្ខាសាលាស្ដីពី ការអភិ វឌ្ឍន៏ និង ជំនាញទេស ចរណ៏អាស៊ាន សម្រាប់ គ្រូ បង្រៀន និង សាស្ត្រាចារ្យ បណ្ដុះបណ្ដាលទេស ចរណ៏ នៅសណ្ឋា គារ ភ្នំពេញ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*