សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល មគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ ជំនាន់ទី១ សម្រាប់តំបន់ឆ្នេរ និងតំបន់ជំុវិញ នៅមជ្ឍមណ្ឌលមូលធនបញ្ញា ខេត្តព្រះសីហនុ

image image image

Be the first to comment on "សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល មគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ ជំនាន់ទី១ សម្រាប់តំបន់ឆ្នេរ និងតំបន់ជំុវិញ នៅមជ្ឍមណ្ឌលមូលធនបញ្ញា ខេត្តព្រះសីហនុ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*