សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ សម្រាប់តំបន់ភ្នំពេញ នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ

NCTP's Logo

IMG312

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកពាក្យចុះឈ្មោះសុំចូលប្រឡងចូលរៀនមគ្គុក៍ទេសទេសចរណ៍

2 Comments on "សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ សម្រាប់តំបន់ភ្នំពេញ នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ"

  1. i want to know result ?

    • We will post result as fast as possible after we receive official result (pretty much in this week).
      Thank for supporting our website.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*