សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារី ចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលជាតិ និងអ្នកវាយតម្លៃបង្គោលជាតិ ផ្នែកសេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ (Food and Beverage Service) នៃសេវាកម្មសណ្ឋាគារ

img015 img016 img017

 

Please send your CV with EOI(Expression of Interest) and Acceptance letter to Miss. Kim Sokcheng

Email : sokchhengk@yahoo.com

Tel: 092 509 013/ 010 501 390

Expression of Interest and Acceptance letter  for Master Trainer

Expression of Interest  and Acceptance letter for Master Assessor

 

 

14 Comments on "សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារី ចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលជាតិ និងអ្នកវាយតម្លៃបង្គោលជាតិ ផ្នែកសេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ (Food and Beverage Service) នៃសេវាកម្មសណ្ឋាគារ"

 1. Miss Kim Cheng email’s address should be under MOT – cambodiatourismprofessionals domain, not show yahoo.com , look unprofessional from my point of view.

  EX: sokchhengk@cambodiatourismprofessionals.com

 2. Hang Hunthea | May 21, 2015 at 7:03 am | Reply

  In this occasional I would like to say appreciate to the royal of our Cambodian government, especially the ministry of tourism always create the training program for the professional tourism sector. I hope and thank you advance for joining this training. The ministry of tourism should be promoted and advantage to the people living along the remote province.

  • Thank your comment Hang Hunthea, ministry of tourism especially NCTP will try harder to provide more training of course on remote province. Hope to see you our training program.

 3. Hang Hunthea | May 21, 2015 at 8:18 am | Reply

  ក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាអ្នកមានអាជីពទទួលទានពីវិស័យទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាប យើងខ្ញុំពិតជាសាទរចំ និងគាំទ្រមួយរយភាគរយរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ដែលខំអស់ពីកំលាំងកាយចិត្តប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសូមសំនោមពរអោយក្រសួងលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់អទ្ឋិភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកនៅតាមបណ្តាខេត្តឆ្ងាយៗដូចជារូបខ្ញុំបាទក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដ៏ពិសិដ្ឋនេះ។
  ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រឿជ្រៅបំផុតទុកជាមុនក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។
  ខ្ញុំបាទហង្ស ហ៊ុនធា 099 350 888 / 010 789 768

  • សូមអរគុណសម្រាប់គំនិត និងយេោបល់ខាងលេើ ក្រសួងទេសចរណ៍ ក៏ដូចជាគ.ជ.អ.ទ. នឹងព្យាយាមខិតខំប្រឹងរេៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមទេៀតពិសេសនេៅតាមបណ្តាខេត្តឆ្ងាយៗ ហេើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងនេៅវគ្គទាំងនេោះ សូមអរគុណ!

 4. តើក្រោយពីការបញ្ចបវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល យើងអាចទទួលបានការងារជាក្របខណ្ឌក្រសួងដែរឫទេ?how to apply?

  • Sorry but cant, You need to wait offcial exam from MOT. After you pass of course u will become official officer.
   But this course help you to understand about MRA that maybe appear on Exam Question.
   Thank for your support!

 5. I really happy to see this announcement and I also want to join this special training course. I feel proud of ministry of tourism that always promote tourism sits in Cambodia and provide a chance to all Cambodian youth to join as a team to improve our country .

 6. The EOI form,page number 3 – Recent Work Experience ( Last 10 Years), I can fill this page because it was blocked.

  please advise

  Thanks you,

  Sitha

 7. Lay Song Heng | May 29, 2015 at 8:20 am | Reply

  I really happy to see this opportunity announcement and I also want to join this special training course. I feel proud of ministry of tourism that always promote tourism sits in Cambodia and provide a chance to all Cambodian youth to join as a team to improve our country, and also thanks to all countries sponsors and help Cambodia Country as well as Cambodian new generation to have a high passion to develop country and have enough knowledge to educated to the next generation. Thank You.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*